Πλαίσιο Ανάπτυξης και Λειτουργίας

Ο τομέας των εφαρμογών και υπηρεσιών στις κινητές συσκευές παρουσιάζει πολύ ισχυρή επιστημονική, τεχνολογική, ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σχεδόν διπλασιάζουν τον κύκλο εργασιών τους κάθε χρόνο και αναδύεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα από δημιουργούς, ερευνητές, συμβούλους, επενδυτές, start-ups το οποίο πλαισιώνει τις εδραιωμένες και διεθνείς εταιρείες που επανακαθορίζουν τη θέση τους.
Αναγνωρίζοντας ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία οι οικονομικές δραστηριότητες κινούνται προς υπηρεσίες έντασης γνώσης, σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας,

Αναπτύσσουμε το «Hellenic Mobile Cluster”, βάση των ακόλουθων Αρχών και Πλαισίου Λειτουργίας:

Όραμα του Hellenic Mobile Cluster είναι να γίνει ένας ανταγωνιστικός, σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεργατικός σχηματισμός ο οποίος θα συμβάλλει στην έξυπνη, βιώσιμη, εξωστρεφή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των επιχειρηματικών μελών του, καθώς και όλων των παραγόντων του ευρύτερου οικοσυστήματός του.
Συγκεκριμένα:

Το Hellenic Mobile Cluster επιδιώκει να αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των μελών του, να τονώσει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας που θα μπορούν να επιτευχθούν με τη στενή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μερών της λεγόμενης τριπλής έλικας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανία). Το έργο των μελών του απαντά στις επίκαιρες επιχειρηματικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Το Hellenic Mobile Cluster συνεισφέρει καταλυτικά στην ανάπτυξη όλων των δυνατών συνεργειών μεταξύ των μελών του, καθώς και στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τους που θα οδηγούν σε διεθνή αναγνώριση.
Βασικός σκοπός του αποτελεί η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω του τομέα εξειδίκευσής του. Ως εκ τούτου, μία πολύ σημαντική επιδίωξη του cluster είναι η προσφορά βοήθειας και υποστήριξης κατά το ξεκίνημα της ανάπτυξης νέων εταιρειών μελών του, καθώς και η συμβολή του στην εξωστρέφεια των υφιστάμενων.

Μερικοί από τους σημαντικότερους στόχους στους οποίους θα επικεντρωθεί το Hellenic Mobile Cluster είναι:

  • να αποτελέσει ένα κέντρο ενίσχυσης της καινοτομίας στον τομέα των υπηρεσιών κινητών εφαρμογών και περιεχομένου,
  • να βοηθήσει τα μέλη του να αναπτυχθούν, μέσω συνεργειών με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μεγάλες εταιρείες, τα ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τις μεγάλες εταιρίες κινητών εφαρμογών, τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές οντότητες, καθώς και τους κοινωνικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας και της Ευρώπης,
  • να αποτελέσει μια κινητήρια δύναμη η οποία να συμβάλλει στην αναγνώριση του πρωταγωνιστικού ρόλου των Ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, αλλά και της χώρας γενικότερα, στον τομέα των κινητών εφαρμογών, σε παγκόσμιο επίπεδο,
  • να τονώσει τη συνέργεια με αντίστοιχα clusters του κλάδου διεθνώς, καθώς και την ενίσχυση των σχέσεων με τις διεθνείς επιχειρήσεις και τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του cluster και πηγή ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο φορέας- αρωγός θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων της συστάδας, των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των αντίστοιχων κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου,
  • να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του, στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών.

Το Hellenic Mobile Cluster αναπτύσσεται με πρωτοβουλία του ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας), αρχικά από εταιρείες οι οποίες είναι μέλη του Συνδέσμου και συνεργαζόμενα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η συμμετοχή στο cluster είναι ανοικτή σε εταιρείες και φορείς που συνάδουν με τους σκοπούς του, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται στη Συντονιστική του Επιτροπή.

Όλα τα μέλη του Hellenic Mobile Cluster πρέπει να αποδέχονται το παρόν Πλαίσιο Ανάπτυξης και Λειτουργίας του, καθώς και να δεσμεύονται να έχουν ενεργή συμμετοχή σ’ αυτό. Εφ’ όσον προκύψουν ζητήματα αποχής τους επί μακρόν χρονικό διάσημα από τις δραστηριότητες του cluster ή άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα διαφωνίες με τις βασικές αρχές και στόχους του, τότε η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να προβεί στη διαγραφή τους.

Ο φορέας-αρωγός του Hellenic Mobile Cluster αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ και είναι η εταιρεία Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Η λειτουργία του Hellenic Mobile Cluster διέπεται από το πλαίσιο λειτουργίας το οποίο συντάσσεται από την Επιτροπή Συντονισμού μετά από διαβούλευση με τα μέλη του.

Η Επιτροπή Συντονισμού του Hellenic Mobile Cluster αποτελείται από πέντε (5) μέλη, έχει θητεία ενός (1) έτους και οι αρμοδιότητές της είναι: η κατάρτιση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου του cluster, ο έλεγχος της υλοποίησής του και ο συντονισμός των συνεργατικών δραστηριοτήτων των μελών του.

Για να ληφθεί υπόψη ο επιχειρησιακός προσανατολισμός του Cluster, τα τρία (3) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ και συμπληρώνονται από ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Φορέα-αρωγό, καθώς και ένα (1) μέλος που ορίζεται από τους ερευνητικούς φορείς του.

Η Συντονιστική Επιτροπή του cluster δύναται στο μέλλον με απόφασή της να ανέλθει σε επταμελή ώστε να εκφράζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή διαφορετικών κατηγοριών μελών του με τέσσερα (4) μέλη να ορίζονται από το Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ, ένα (1) από το φορέα αρωγό, ένα (1) εκπρόσωπο των ερευνητικών φορέων και ένα (1) εκπρόσωπο των άλλων κατηγοριών μελών. Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα με την ευθύνη του φορέα αρωγού και φροντίζει για την υλοποίηση των στόχων του cluster.

Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με την παρουσία τριών (3) εκ των μελών της, όσο αυτή είναι πενταμελής, και να αποφασίζει με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Μετά τιμής

Η Συντονιστική Επιτροπή